Welkom

Welkom in het virtuele gemeentearchief van Ledegem!

Sinds 31 maart 2020 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar.

Deze openbaar gestelde registers zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar! U hoeft u voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze bibliotheek. U kunt dit alles van thuis uit volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in uw eigen digitaal dossier bijhouden. We vragen enkel om u even te registreren. Geen paniek, dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Voor de niet-openbare akten (huwelijksakten ≤ 75 jaar, overlijdensakten ≤ 50 jaar, overige akten ≤ 100 jaar) kunt u een digitale aanvraag indienen via het e-loket of zich wenden tot de dienst burgerzaken. Let wel! Enkel de persoon op wie akte betrekking heeft, de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande/neerdalende lijn, erfgenamen of notaris/advocaat hebben recht op deze niet-openbare akten. Genealogen moeten - in afwachting van een KB - de algemene privacywetgeving respecteren en een (onderhandse) toestemming voorleggen van de persoon op wie de akte betrekking heeft of zijn erfgenaam en kunnen deze akte enkel bekomen op de dienst burgerzaken.

Registratie

Registreer hier om onmiddellijk en onbeperkt toegang te krijgen tot honderdduizenden akten en gegevens.

Registreren

Aanmelden